Độ dài ngắn của ngón chân nói gì về bạn?
Người có ngón chân cái dài hơn ngón thứ hai thường dễ bị thuyết phục và biết bộc lộ cảm...