Bạn có tin, nguy cơ chết nếu té vào bồn tắm cao hơn nhảy từ máy bay, và đi bộ...