Thành đuốc sống vì dùng điện thoại tại trạm xăng
Người đàn ông đứng trên nóc xe chở nhiên liệu, rút điện thoại từ trong người và chỉ vài giây...