Bạn chỉ cần hướng camera của điện thoại vào biểu thức toán học trong sách và PhotoMath sẽ tự động giải bài cho bạn.
Mình đang làm mẫu ảnh, đại sứ game và còn thử sức ở lĩnh vực stylist và make up cho một studio ở Hà Nội.