Fun pic: 'Thà chép nhầm còn hơn bỏ sót'
Kết quả ra sao thì cũng gắng tự mà hiểu teen nhé!