Fun pic: Kết cục của kẻ nhờ giả chữ ký phụ huynh
Cứ tưởng sẽ tai qua nạn khỏi nhờ thằng bạn chí cốt. Nào ngờ...