Đẳng cấp siêu trộm
Xem ra tên ăn trộm này cũng láu cá và ranh ma lắm.