1.000 người tham gia rước đuốc về Thăng Long lịch sử / Rước 100 trống đồng ra thủ đô mừng đại lễ" /> 1.000 người tham gia rước đuốc về Thăng Long lịch sử / Rước 100 trống đồng ra thủ đô mừng đại lễ" />