Ai có thể gắn trúng đầu cho Mr Bean

Đặt chuột ở nút dừng (Pause) và canh xem khi nào chiếc đầu ở đúng vị trí nhé. Ai sẽ là người nhanh tay nhất nào?

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác