Thứ ba, 27/8/2013, 13:59 (GMT+7)

Chú đá đấm kiểu gì vậy Nhô

Ai bảo anh không bán Ru hói cho em còn đòi hỏi gì nữa.

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113