iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Những trạng từ được dùng nhiều trong tiếng Anh

Thứ ba, 16/2/2016, 10:13 (GMT+7)
Bài trước | Bài sau |
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ ba, 16/2/2016, 10:13 (GMT+7)

Trau dồi khả năng diễn đạt với các nhóm trạng từ phổ biến của tiếng Anh sau.

<p class="Normal">
	<span><strong>Finally</strong> /ˈfaɪ.nə.li/: cuối cùng. </span><span>Ba cách nói thay thế của từ này là <em>eventually</em> /ɪˈven.tju.əl.i/, <em>ultimately</em> /ˈʌl.tɪ.mət.li/ và <em>at las</em>t.</span></p>
<p class="Normal">
	<span><strong>Very</strong>: rất, cực kỳ. </span><span>Bốn cách nói thay thế cho từ này là <em>extremely</em> /ɪk'striːm.li/, <em>incredibly</em> /ɪnˈkred.ɪ.bli/, <em>immensely</em> /ɪˈmens.li/, <em>so.</em></span></p>
<p class="Normal">
	<span><strong>Recently</strong> /ˈriː.səntli/: vừa mới. </span><span>Ba cách nói thay thế cho từ là <em>lately</em> /ˈleɪt.li/, <em>not long ago</em>,<em> just.</em></span></p>
<p class="Normal">
	<span><strong>Often </strong>/ˈɒf.ən/: thường. </span><span>Những trạng từ có thế thay thế là <em>frequently</em> /ˈfriː.kwənt.li/, <em>repeatedly</em> /rɪˈpiː.tɪd.li/, <em>regularly</em> /ˈreɡ.jə.lərli/.</span></p>
<p class="Normal">
	<span><strong>Probably </strong>/ˈprɒb.ə.bl̩i/: có thể. </span><span>Ba trạng từ thay thế khác là <em>presumably</em> /prɪˈzjuː.mə.bli/, <em>likely</em> /ˈlaɪ.kli/, <em>doubtless</em> /ˈdaʊt.ləs/.</span></p>  

Finally /ˈfaɪ.nə.li/: cuối cùng. Ba cách nói thay thế của từ này là eventually /ɪˈven.tju.əl.i/, ultimately /ˈʌl.tɪ.mət.li/ và at last.

Very: rất, cực kỳ. Bốn cách nói thay thế cho từ này là extremely /ɪk'striːm.li/, incredibly /ɪnˈkred.ɪ.bli/, immensely /ɪˈmens.li/, so.

Recently /ˈriː.səntli/: vừa mới. Ba cách nói thay thế cho từ là lately /ˈleɪt.li/, not long ago, just.

Often /ˈɒf.ən/: thường. Những trạng từ có thế thay thế là frequently /ˈfriː.kwənt.li/, repeatedly /rɪˈpiː.tɪd.li/, regularly /ˈreɡ.jə.lərli/.

Probably /ˈprɒb.ə.bl̩i/: có thể. Ba trạng từ thay thế khác là presumably /prɪˈzjuː.mə.bli/, likely /ˈlaɪ.kli/, doubtless /ˈdaʊt.ləs/.

 

 

VnExpress

 
 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top