Thứ sáu, 22/11/2013, 09:16 (GMT+7)

Vạ từ miệng mà ra

Thế nên trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần mà.

Littlebird
Ảnh: Mun