Voi rạp xiếc nổi điên, liên tiếp quật người, chạy ra đường

Trong lúc đang biểu diễn, chú voi đột nhiên nổi điên và quay sang dẫm đạp, quật ngã huấn luyện viên. 

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác